Albedo WordPress theme

Albedo WordPress theme
Theme Name:Albedo
Author:Graph Paper Press
Theme Used on:790 websites
Theme Folder:albedo
Last Version:1.2.8
Author Homepage:
Theme Homepage:

Albedo WordPress theme. A theme to showcase your photographs