FreshShop WordPress shopping theme

FreshShop WordPress shopping theme
Theme Name:FreshShop
Author:Jami Gibbs
Theme Used on:72 websites
Theme Folder:freshshop
Last Version:1.7
Author Homepage:
Theme Homepage:

FreshShop WordPress shopping theme. A fresh and clean e-commerce WordPress theme featuring Jigoshop.