Punto WordPress theme

Punto WordPress theme
Theme Name:Punto
Author:themerex
Theme Used on:63 websites
Theme Folder:punto
Last Version:1.5
Author Homepage:
Theme Homepage:

Punto WordPress theme. Punto - Multipurpose and Multiskin Responsive Wordpress theme